Hut-tiám (沸點; Eng-gí: boiling point) sī bu̍t-chit hùi-thêng sî ê un-tō͘, koh-khah giâm-keh ê tēng-gī sī e̍k-thé keng-iû siòng choán-î chiâⁿ-chò khì-thé sî ê un-tō͘.

Hùi-thêng ê chúi