Eyjafjallajökull (Peng-tē-gí: ˈɛɪjaˌfjatlaˌjœkʏtl̥ ) sī Peng-tē ê chi̍t-ê peng-hô, ē-kha ū hoé-soaⁿ, kīn-kî ê po̍k-hoat ū tī 1821 nî, 1823 nî kap 2010 nî.

Peng-hô kap po̍k-hoat ê hoé-soaⁿ.