Federico García Lorca

Federico García LorcaSe-pan-gâ si-jîn kap hì-ke̍k-ka. I sī Generación del '27 ê sêng-ôan. Se-pan-gâ lōe-chiàn chá-kî, i pī hoat-se-su kun-tūi sat-hāi.