Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, Farabundo Martí Bîn-cho̍k Tháu-pa̍k Chiàn-soàⁿ) sī El Salvador hiān-chú-sî 2-toā chèng-tóng ê 1-ê. FMLN khí-thâu sī chi̍t-ê iû-kek-tūi, 1992 nî chhiam hô-pêng tiâu-iok liáu chiâⁿ-chò chèng-sek ê chèng-tóng.