Gí-bó pîn-lu̍t (jī-bó pîn-lu̍t; Eng-gí: letter frequency, frequency of letters, character frequencies) tsí ê sī ta̍k ê gí-bó teh pún-bûn tsâi-liāu tiong tshut-hiān ê pîn-lu̍t. Tiāñ-tiāñ hông ìng-iōng teh bi̍t-bé-ha̍k, iû-kî sī ē-sái phuà--kái kóo-tián bi̍t-má ê pîn-lu̍t hun-sik. Lî-tshiáñ teh Ing-gí tiong tiāñ-tiāñ khuàñ-kìñ ê gí-bó tiō sī "e". Teh ua̍h-pán ìn-suat sî-tāi, ū-lâng í-king kun-kù king-giām teh Linotype pâi-gí ki tíng-kuân, uì gí-bó án iōng ê tshù-sòo pâi-liẻt sîng eatoin shrdlu vbgkjq xz. Iá-ū, Môo-su tiān-má tiong tiāñ-tiāñ iōng ê gí-bó, i-ê pen-má gí-bó tō lú té; lî-tshiáñ huat-tshut khì ta̍k ê gí-bó sú-iōng sî, uì kín kàu bān ê sūn-sū sī e it san hurdm wgvlfbk opjxcz jyq.[1] Sòo-kì ah-sok tiong mā-ū sio-siâng ê hong-huat, lû-kó Huffman pian-má tō sī án lâi-guân hû-hō tshut-hiān ê ki-lu̍t tuā-sió khì pian-má.

Linotype pâi-gí ki khí-bó͘ (kiān-puânn) ê pòo-kio̍k
California Job Case

Tsù-kái siu-kái

  1. American Morse code was developed in the 1830s by Alfred Vail, based on English-language letter frequencies, to encode the most frequent letters with the shortest symbols. Some efficiency was lost in the reformed version now used: the International Morse Code. (Eng-gí)

Tsham-khó bûn-hèn siu-kái

  • Mayzner, M.S.; Tresselt, M.E. (1965). "Tables of single-letter and digram frequency counts for various word-length and letter-position combinations". Psychonomic Monograph Supplements. 1 (2): 13–32. OCLC 639975358. 
  • Mayzner, M.S.; Tresselt, M.E.;Wolin, B.< R.< (1965). "Tables of trigram frequency counts for various word-length and letter-position combinations". Psychonomic Monograph Supplements. 1 (3): 33–78. 
  • Mayzner, M.S.; Tresselt, M.E.;Woliin, B.< R,.. (1965). "Tables of tetragram frequency counts for various word-length and letter-position combinations". Psychonomic Monograph Supplements. 1 (4): 79–143. 
  • Mayzner, M.S.; Tresselt, M.E.Wolin, B,.< R.> (1965). "Tables of pentagram frequency counts for various word-length and letter-position combinations". Psychonomic Monograph Supplements. 1 (5): 144–190. 

Tsham-ua̍t siu-kái

Guā-pōo lên-ket siu-kái