Gí-thài (Hàn-jī: 擬態; Eng-gí: mimicry), sī kóng chi̍t chéng seng-bu̍t kap kî-tha khoán ê seng-bu̍t chin sio-siâng, jî-chhiá ū pó-hō͘ chok-iōng ê hiān-siōng. Gí-thài ê hêng-sek pau-hâm goā-piáu, hêng-ûi, siaⁿ-im, khì-bī, he̍k-chiá ūi-tì.[1]

Gastropacha quercifolia, chi̍t khoán ia̍h-á, seⁿ chò chin sêng chhiū-hio̍h, che tio̍h sī gí-thài ê hiān-siōng.

Chham-khó siu-kái

  1. Wickler W. 1968. Mimicry in plants and animals. McGraw-Hill, New York