Gî-pê (mā ū lâng kóng pî-pê, khî-pê) sī Tang-a ê chi̍t-chióng hiân-ga̍k-khì. Toâⁿ gî-pê ê ga̍k-su iōng 1 tè pî-pê-giauh poé hiân.

Kó͘-tóng pî-pê.
Khu-pia̍t: Goā-hêng chhin-chhiūⁿ gî-pê ê koé-chí mā sī kiò chò gî-pê.

Links siu-kái