Gîn-kak-á

(Tùi Gîn-kak choán--lâi)

Gîn-kak-á (銀角仔) sī 1 chióng chèng-lâng kong-jīn ū kò͘-tēng kè-ta̍t ê chîⁿ. Hiān-tāi ê gîn-kak-á thong-siông sī 1 tè kim-sio̍k, it-poaⁿ sī îⁿ ê, m̄-koh bī-pit sī iōng gîn-á táⁿ-chō ê. Gîn-kak-á só͘ tāi-piáu ê kè-ta̍t it-poaⁿ khah bô gîn-phiò chē.

Gîn-kak-á

Gîn-kak-á siāng ki-pún ê tan-ūi: goân (kho͘), kak, sián.

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ Siu-kái