Gū-giân (寓言) sī chi̍t phiⁿ hâm-iú tō-tek kàu-io̍k kap tì-hūi ê toán-phian kò͘-sū. Gū-giân sī bûn-ha̍k ê chi̍t chióng khoán-chè, thong-siông iōng kán-tan koh chhù-bī ê kò͘-sū lâi thêng-hiān, mā ún-hâm chok-ka tùi jîn-seng ê koan-chhat kap thé-giām.