Ga̍k-phó͘ sī su-siá im-ga̍k ê hē-thóng. Chia̍p-ēng ê ga̍k-phó͘ ū

  1. Kòng-thûi-phó͘ sī su-siá se-ga̍k ê phiau-chún.
  2. Kán-phó͘Tâi-oân khah sî-kiâⁿ, chú-iàu ēng tī liû-hêng im-ga̍k ê koa-pún.
  3. Gí-tah hèng ēng Tablature.
  4. Tâi-oân thoân-thóng hì-khek ēng kong-chhē-phó͘.
  5. Lô-kó͘ ū lô-kó͘-phó͘.