Game of Thrones (Koân-le̍k ê Iû-hì) sī chi̍t chhut tiong-sè kî-hoàn tê-châi ê Bí-kok tiān-sī liân-sio̍k-kio̍k. Chit chhut hì kái-pian chū George R. R. Martin goân-tù ê kî-hoàn bûn-ha̍k A Song of Ice and Fire hē-lia̍t; iû David Benioff kap D.B. Weiss tâng-chê pian-kio̍k; iû HBO hòng-sàng.

Iáⁿ-chi̍p ê tē-it kùi tī 2011 nî 4 goe̍h 17 hō khai-sí hòng-sàng, tit-tio̍h chiâⁿ hó ê phêng-kè.

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái