Gâm-chio̍h-khoan (岩石圈) sī tē-kiû ê piáu-chân, po̍k koh ngē. Gâm-chio̍h-khoan ūi-tī loán-liû-khoan téng-bīn, pau-hâm tē-khak kap pō͘-hūn ê tē-hâm. Tē-khak tī tē-hâm téng-koân, iû Mohorovičić put-liân-sio̍k-biān chò hun-kài. Kin-kì pán-khoài kò͘-chō ha̍k-soat, gâm-chio̍h-khoan pēng m̄-sī kui tè ê, sī iû chē-chē tè pán-khoài cho͘-sêng.

Gâm-chio̍h-khoan