Goân-chú Sî-tāi

(Tùi Goân-chú sî-tāi choán--lâi)

Goân-chú Sî-tāi (Eng-gí: Atomic Age) sī sî-sio̍k tùi goân-chú-tàn chhut-hiān chó-iū khai-sí ê le̍k-sú sî-kî chi̍t khoán kóng-hoat. Chū Hirosima kap Nagasaki hō͘ Bí-kok tâu goân-chú-tàn liáu-āu, chi̍t khoán bú-khì, í-kip kî-tha chhiūⁿ goân-chú-le̍k ki-su̍t ê chûn-chāi, kái-piàn liáu kok-chē siā-hōe kap chèng-tī ê chin chē hong-bīn.

Siong-koan

siu-kái