Goân-chó͘ Ìn-Au giân-gí

(Tùi Goân-chho͘ Ìn-Au giân-gí choán--lâi)

Goân-chó͘ Ìn-Au giân-gígiân-gí-ha̍k têng-kiàn ê Ìn-Au giân-gí-hē kiōng-tông chó͘-sian. Pí-kàu kî-tha ê goân-chó͘ giân-gí, Ìn-Au hē-thóng siū tio̍h siāng kài siông-sè ê gián-kiù, sī ha̍k-kài liáu-kái siāng chheng-chhó ê chi̍t khoán.