Goân-sú-bé

Goân-sú-bé (Eng-gí: source code) sī chi̍t thò tiān-náu chí-lēng, ēng óa-kīn lâng ê giân-gí ê bó͘ khoán thêng-sek giân-gí su-siá, it-poaⁿ chûn chò phó͘-thong bûn-pún. Goân-sú-bé thang keng-kòe cho͘-ha̍p-khì (assembler) ia̍h chhau-chi̍p-khì (compiler) choán chò jī-chìn ê ki-khì-bé liáu-āu hō͘ tiān-náu chi̍p-hêng, che ki-khì-bé ē-tàng chûn chò tóng-àn têng-ho̍k sú-iōng. Lēng-gōa, mā ū khó-lêng thang keng-kòe thong-e̍k-khì (interpreter) ti̍t-chia̍p chi̍p-hêng.