Goā-hun-pì-choâⁿ (Hàn: 外分泌泉; Eng: exocrine gland) sī thé-lāi ê choâⁿ-thé, hū-chek chè-chō hoà-ha̍k bu̍t-chit, pēng-chhiáⁿ kā chia-ê hoà-ha̍k bu̍t-chit hun-pì kàu siōng-phôe cho͘-chit piáu-bīn. Hān-soàⁿ, thò-e̍k-choâⁿ, jú-choâⁿ, lūi-choâⁿ, phôe-chi-choâⁿ kap liâm-e̍k sī kúi-nā ê chia̍p-khoàⁿ ê goā-hun-pì-choâⁿ.