Goa̍t-siòng (月相) sī thian-bûn-ha̍k léng-he̍k tùi tī tē-kiû téng koan-chhat tio̍h ê goe̍h-niû goā-koan. Goe̍h-niû se̍h tē-kiû chò îⁿ-chiu ūn-tōng, só͘-í tē-kiû, goe̍h-niû kap ji̍t-thâu saⁿ chiá ê siong-tùi ūi-tì ē put-toān piàn-hoà. In-ūi goe̍h-niû pún-sin bōe hoat-kng, só͘-í tī tē-kiû téng ē-sái khoàⁿ tio̍h ê goe̍h-niû ê pō͘-hūn sī hoán-siā thài-iông kng ê kiat-kó; kan-na ū pī ji̍t-thâu ti̍t-chiap chiò-siā tio̍h ê pō͘-hūn chiah ū thang hó hoán-siā thài-iông-kng.

Goa̍t-siòng ê piàn-hoà