Google Fiber

Google FiberAlphabet Kong-si (Google hoat-tián--chhut-lâi ê khòng-kó͘ kong-si) ē-té ê pō͘-mn̂g, choan-bûn thê-kiong kng-chhiam bāng-lō͘ kiam lám-sòaⁿ tiān-sī ho̍k-bū.