Hái-lâm-lâng (Hái-lâm Pe̍h-ōe-jī: Hái-nâm-nâng) sī Tiong-kok Hái-lâm-séng ê chi̍t ê cho̍k-kûn. In-ê bó-gí sī Hái-lâm-gí. Chú-iàu hun-pò͘ chāi Hái-lâm-tó ê tang-pak-pō͘, pak-pō͘ kap iân-hái tē-khu. Hái-lâm-lâng sī Hái-lâm-tó téng jîn-kháu siāng chē ê cho̍k-kûn, tāi-iok 1000-bān lâng. Hái-lâm-lâng sǹg sī Hok-kiàn-lâng ê chi̍t ê hun-chi.