Hok-kiàn-lâng

Hok-kiàn-lâng, iā kiò Bân-cho̍k (閩族), sī Tang A sú-iōng kóng-gī Bân-gí ê só͘-ū cho̍k-kûn. Kî-tiong hâm-kài Bân-lâm-lâng, Hok-chiu-lâng, Heng-hòa-lâng, Bân-pak-lâng, Lêng-nâ-lâng, Hái-lâm-lâng, Hái-lio̍k-hong-lâng, Lûi-chiu-lâng kap Tiô-chiu-lâng.

Hok-kiàn-lâng só͘ sú-iōng ê giân-gí hun-chi hui-siông ho̍k-cha̍p, chú-iàu pī pun chò Bân-lâm-gí, Bân-tang-gí, Heng-hòa-gí, Bân-pak-gí, Bân-tiong-gí téng-téng.