拍開主題選單

Heng-hòa-lâng (Phô͘-sian-gí: Hing-hua̍-náng), iā kiò chò Phô͘-sian-lâng (Pó-sing-náng), sī goân-chū Hok-kiàn tang-pō͘ iân-hái ê Phô͘-sian-gí bó-gí cho̍k-kûn. In sī Hok-kiàn-lâng ê hun-chi. In chú-iàu hun-pò͘ chāi Phô͘-chhân tē-khu kap kīn-óa Hok-chiu tē-khu ê Hok-chheng kap Éng-thài pō͘-hūn tē-khu. Kīn-tāi í-lâi, Heng-hòa-lâng ê hái-gōa î-bîn iā thòaⁿ kàu Tang-lâm-a kok-ka. Chóng jîn-kháu tāi-iok 500-bān.