Hoà-ha̍k seng-bu̍t-ha̍k (化學生物學; Eng-gú: chemical biology) sī lī-iōng hun-chú seng-bu̍t-ha̍k ê chhiú-lō͘, tah-phòe iú-ki hoà-ha̍k ê hong-sek, lâi thàm-thó sè-pau lāi hu̍t-sng ia̍h-sī nn̄g-pe̍h-chit téng seng-bu̍t thé-lāi hun-chú ê kong-lêng kap hoán-èng.

Siong-koanSiu-kái