Hòe-to-lēng (廃刀令) sī Ji̍t-pún tī 1876 nî 3 goe̍h 28 sêng-li̍p ê Tāi-lé-ho̍k kap kun-jîn kéng-chhat koaⁿ-lī chè-ho̍k chah-chheng í-gōa tòa-to kìm-chí (大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止) thài-chèng-koaⁿ pō͘-kò ê kán-chheng. Pún lēng kìm-chí liáu kun-jîn kéng-chhat kap chhēng tāi-lé-ho̍k í-gōa jîn-goân chah to-á tī sin-ku.