Hóe-io̍h Im-bô͘ (Eng-gí: The Gunpowder Plot) sī 1605 nî hoat-seng tī Eng-kok ê sū-kiāⁿ, tong-sî Robert Catesby niá-chhōa ê chi̍t kûn Eng-lân Thian-chú-kàu-tô͘, pau-koat John Wright, Thomas Wintour, Thomas Percy, Guy Fawkes, Robert Keyes, Thomas Bates, Robert Wintour, Christopher Wright, John Grant, Ambrose Rookwood, Sir Everard Digby kap Francis Tresham, be̍h àm-sat kiam chò Eng-lân James 1-sè kap So͘-kiat-lân James 6-sè ê kok-ông. Àm-sat tè-bé sī si̍t-pāi--ê; in goân-lâi kè-ōe be̍h tī 11 goe̍h 5 ji̍t kok-hōe khui-gī tián-lé chà tiāu Kùi-cho̍k-īⁿ (House of Lords), lâi hoán-khòng Kong-chú Elizabeth chò Thian-chú-kàu kok-lāi thâu-lâng ê an-pâi.

10 goe̍h 26, chi̍t tiuⁿ chhàng-miâ hông sàng kòe William Parker ê phoe sú kè-ōe cháu-lāu. Āu-bé tī 11 goe̍h 4 ji̍t, chham-ú-chiá chi it Guy Fawkes hông hoat-kiàn tng teh khàn-siú 36 tháng ê hóe-io̍h. Fawkes hông lia̍h--khí-lâi liáu-āu; kî-tha bô͘-hoán-chiá lóng tô-siám chhut Lûn-tun. Āu--lâi tī chhiok-ná ê chiàn-tāu tang-tiong pau-koat Catesby chāi-lāi hông thâi--sí. Lēng-gōa 8 ūi chûn-oa̍h ê chham-ú-chiá lóng hông phòaⁿ tiàu, thoa kap sì-hūn (hanged, drawn and quartered) sí-hêng.