Hông-bîn Hōng-kong-hōe

(Tùi Hông-bîn hōng-kong-hōe choán--lâi)

Hông-bîn Hōng-kong-hōe (Ji̍t-gí: 皇民奉公会 Kômin Hôkôkai) tī 1941 nî (Chiau-hô 16 nî)4 goe̍h 19 ji̍t sêng-li̍p, 1945 nî (Chiau-hô 20 nî)6 goe̍h 17 ji̍t kái-sàn, chêng-āu 4 nî. Sêng-li̍p ê chú-iàu bo̍t-te̍k sī beh kái-chèng chìn-chêng Kok-bîn Cheng-sîn Chóng-tōng-goân sî-kî hō͘-lâng phoe-phêng ê chòe-hoat.

Hông-bîn Hōng-kong-hōe ê siat-li̍p sī iōng ' Í-Tâi-tī-Tâi ' ê lí-liām lâi siat-kè, beh hō͘ 'Tâi-oân-lâng chū-hêng tiau-phòe', ta̍t-kàu 'Siōng-tōa ê tōng-goân' thêng-tō͘.[1]

Pōe-kéng siu-kái

Ji̍t-tī hiō-kî thâu-chi̍t-ê bú-koaⁿ chóng-tok Kobayasi Seizô1936 nî (Chiau-hô 11 nî)10 goe̍h 1 ji̍t chiūⁿ-jīm sî, ko-kú saⁿ tōa thóng-tī bo̍k-phiau:Hông-bîn-hoa, Kang-gia̍p-hoa, Lâm-chìn ki-tē-hoa. Hông-bîn-hoa Ūn-tōng tio̍h án-ne chèng-sek khí-kó͘. Keh-tńg-nî, hoat-seng Chi-nā Sū-piàn, Tē-it-chhù Konoe Lōe-koh hoat-piáu Kok-bîn Cheng-sîn Chóng-tōng-goân Kè-ōe Iàu-kang, nn̄g-kò-goe̍h āu, 9 goe̍h 10 ji̍t, Tâi-oân iah tòe-leh sêng-li̍p Kok-bîn Cheng-sîn Chóng-tōng-goân Pún-pō͘, Hông-bîn-hoa Ūn-tōng hiâⁿ-chhâ thiⁿ hóe-to̍h. [2]

Tān-sī, Kobayasi Seizô ê Hông-bîn-hoa chèng-chhek tī chong-kàu hong-bīn ê chòe-hoat siuⁿ kòe kek-lia̍t, Sī-biō Chéng-lí Ūn-tōng, Sîn-pu̍t Seng-thian Ūn-tōng, Chiàⁿ-thiaⁿ Kái-chō Ūn-tōng, ín-khí Tâi-oân-lâng phó͘-phiàn ê hoán-kám. Tâi-oân-lâng sīm-chì kàu Ji̍t-pún Té-kok Gī-hōe khí tîn-chêng kiû-kiò. [3]

Kobayasi Seizô sī-m̄-sī in-ūi án-ne lâi lo̍h-tâi, su-iàu chìn chi̍t pō͘ ê khó-cha, tān-sī chiap-jīm ê Hasegawa Kiyosi chóng-tok ê Hông-bîn-hoa chòe-hoat khak-si̍t ū oân-choân tó-thâu-péng ê kái-piàn. Tī án-ne ê pōe-kéng chi-hā, sêng-li̍p liau Hông-bîn Hōng-kong-hōe, chiâⁿ-chòe Tâi-oân hông-bîn-hoa ūn-tōng sin ê ki-koan-chhia (hóe-chhia-thâu), sòa-chiap Kok-bîn Cheng-sîn Chóng-tōng-goân Pún-pō͘, tòa-niá Tâi-oân chìn-ji̍p tē-jī kai-tōaⁿ ê hông-bîn-hòa sî-tāi.

Cho͘-chit siu-kái

 

Chu-liāu lâi-goân: Hông-bîn Hōng-kong-hōe ê Gián-kiú-- í Lîm Hiàn-tông ê Chham-ú Ûi Lē , Khó͘ Soat-ki


Hông-bîn Hōng-kong-hōe chó͘-chit, túi chóng-tok-hú kàu ki-chân hun chòe saⁿ-pō͘-hūn: Tiong-iong Pún-pō͘, Tē-hng Chó͘-chit, Sòaⁿ-ē Thoân-thé (傘下團體). [4]

Tiong-iong Pún-pō͘ siu-kái

Hông-bîn Hōng-kong-hōe siat Chóng-chhâi chi̍t-sek, iû Chóng-tok kiam-jīm, thóng-niá choân Tâi-oân la̍k-pah-bān tó-bîn. Phìn-chhiáⁿ kúi-nā-ê Chham-ú kah Kò͘-būn chòe Chóng-chhâi ê kun-su, Chham-ú kah Kò͘-būn ê jīm-kî lóng-sī chi̍t-nî. Chham-ú ài chó͘-chit Chham-ú-hōe lâi sím-gī tiōng-iàu sū-hāng. Iû Tiong-iong Pún-pō͘-tiúⁿ chòe gī-tiúⁿ chú-chhî hōe-gī.

Chóng-chhâi ē-tóe siat Tiong-iong Pún-pō͘, iû Chóng-bū tiúⁿ-koaⁿ kiam-jīm pō͘-tiúⁿ, chóng-koán hōe-bū. Tiong-iong Pún-pō͘ ū Hōng-kong Úi-oân-hōe, siat ū kúi-nā-ê Hōng-kong Úi-goân. Chia--ê úi-goân sī iû Chóng-chhâi úi-chiok(委囑, úi-jīm ê ì-sù), jīm-kî mā-sī chi̍t-nî. Hōng-kong Úi-oân-hōe ê hōe-gī iû Tiong-iong Pún-pō͘-tiúⁿ tam-jīm gī-tiúⁿ lâi chiau-chip khui-hōe.

Tiong-iong Pún-pō͘ ē-tóe siat Sū-bū-kio̍k, Tiong-iong Si̍t-chiān Hia̍p-le̍k Hōe-gī í-ki̍p Tōe-hng Sū-bū-kio̍k Liân-lo̍k Hōe-gī. Sū-bū-kio̍k iû Sū-bū Chóng-tiúⁿ tòa-niá, ē-tóe siat la̍k-ê pō͘ : Chóng-bū-pō͘, Seng-oa̍h-pō͘, Tōe-hng-pō͘, Soan-thoân-pō͘, Hùn-liān-pō͘, Keng-chè-pō͘, siat Pō͘-tiúⁿ chòe léng-tō.

Āu--lâi, lio̍k-sio̍k sêng-li̍p gō͘-ê Úi-oân-hōe:Hū-jîn Úi-oân-hōe, Gô͘-lo̍k Úi-oân-hōe, Hiō-seng Úi-oân-hōe, Ūn-êng Úi-oân-hōe, i-ki̍p chi̍t-ê Hōng-kong-hōe kap Chóng-tok-hú tiong-kan ê Liân-lo̍k Hōe-gī.

Tē-hng Chó͘-chit siu-kái

Sòaⁿ-e Thoân-thé siu-kái

Che tang-tiong siōng kái tiōng-iàu ê sī Hōng-kong Chòng-nî-thoân, thoân-goân nî-hòe boán 26-45 hòe.

Sū-kang siu-kái

Éng-hióng siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. Si̍t-bîn-tē Keng-giām kah Tâi-oân Bûn-ha̍k--Tē-it-kài Tâihēng Tâi-oân Bûn-ha̍k Ha̍k-su̍t Gián-thó-hōe Lūn-bûn-chip 《殖民地經驗與台灣文學--第一屆台杏台灣文學學術研討會論文集》25 ia̍h, thâu chi̍t-phiⁿ lūn-bûn, Si̍t-bîn-tē Bûn-hòa Ūn-tōng kah Hông-bîn-hoa--Lūn Tiuⁿ Bûn-khoân ê Bûn-hòa-koan, tù-chiá Liú Su-khîm〈殖民地文化運動與皇民化--論張文環的文化觀〉, 柳書琴
  2. 〈Hông-bîn Hōng-kong Hōe ê Gián-kiú-- í Lîm Hiàn-tông ê Chham-ú Ûi lē 〉, Khó͘ Soat-ki 〈皇民奉公會的研究 --以林獻堂的參與為例〉, 許雪姬
  3. Tâi-oân Bûn-hiàn 59 kǹg tē-3 kî, 96 ia̍h, Gī-bîn-biō Chá-kî Le̍k-sú ê Goân-māu, Thoân-sòe kah Kì-chài, tù-chiá N̂g Toh-koân 《台灣文獻》第59卷第3期〈義民廟早期歷史的原貌、傳說與記載:歷史文本與敘事的探討〉, 黃卓權
  4. 〈Hông-bîn Hōng-kong Hōe ê Gián-kiú-- í Lîm Hiàn-tông ê Chham-ú Ûi lē 〉, Khó͘ Soat-ki 〈皇民奉公會的研究 --以林獻堂的參與為例〉, 許雪姬