Hasegawa Kiyosi (長谷川 清, はせがわ きよし), Ji̍t-pún hái-kun kun-jîn, Tâi-oân tē-18 ê chóng-tok. Chòe-koân kai-kip chèng-sam-ūi, hun it-téng, kong it-kip, hái-kun tāi-chiòng.

Hasegawa Kiyosi
Kán-le̍k
Siⁿ-ji̍t 1883 nî 5 goe̍h 7 ji̍t
Sí-bông 1970 nî 7 goe̍h 2 ji̍t
Hòe-sò͘ 87 hòe
Chhut-seng tōe Ji̍t-pún ê kî-á Hukui-koān Asuwa-kūn Yasiro-chhoan (Hiān-chāi Hukui-chhī)
Tâi-oân chóng-tok
Kai-kip Hái-kun tāi-chiòng
Chiūⁿ-jīm chêng chit-bū

Hái-kun chhù-koaⁿ

Tē-saⁿ kàm-tūi su-lēng tiúⁿ-koaⁿ

Hêng-tìn su-lēng tiúⁿ-koaⁿ
Chiūⁿ-jīm 1940 nî 11 goe̍h 27 ji̍t
Sià-jīm 1944 nî 12 goe̍h 1 ji̍t
Chāi-jīm sî-kan 4 nî 1 kò͘ goe̍h
Sià-jīm āu chit-bū Kun-sū chham-gī-koaⁿ
Chêng-jīm Kobayasi Seizô
Āu-jīm Andô Rikiti


Chhut-sin

siu-kái

1883 nî 5 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì tī Hukui-koān Asuwa-kūn Yasiro-chhoan(Hiān-chāi Hukui-chhī.

Keng-le̍k

siu-kái

1940 nî 11 goe̍h 27 ji̍t chiūⁿ-jīm Tâi-oân chóng-tok. Jīm-lāi tńg-hô chêng-jīm chóng-tok Kobayasi Seizô ê chong-kàu chèng-chhek, sêng-li̍p Hông-bîn hōng-kong-hōe. Chho͘-téng phó͘-thong kàu-io̍k gī-bū hoa. Si̍t-si lio̍k-kun te̍k-pia̍t chì-goān-peng í-kip hái-kun te̍k-pia̍t chì-goān-peng chè-tō͘.

1944 nî, kio̍k-sè tùi Ji̍t-pún chin put-lī, Tâi-oân-tó í-keng ti̍t-chiap bīn-tùi Bí-kok ui-hia̍p. Ji̍t-pún chèng-hú phah-sǹg hō͘ Tâi-oân-kun su-lēng kiam-jīm Tâi-oân chóng-tok lâi èng-hù ûi-ki, tī án-ne ê chêng-hêng chi-hā, Hasegawa tī 12 goe̍h 1 ji̍t sî tiāu chóng-tok chit-bū, kái-jīm kun-sū chham-gī koaⁿ. [1]

Sí-bông

siu-kái

Nî-phó͘

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. 'Tâi-oân-sú Sió-sū-tián , Oán-liû chhut-pán-siā,《台灣史小事典》遠流出版社, 155 ia̍h.