Kobayasi Seizô(小林 躋造, こばやし せいぞう), Ji̍t-pún hái-kun kun-jîn, tē 17 ūi Tâi-oân chóng-tok.

Kobayasi Seizô
Kán-le̍k
Siⁿ-ji̍t 1877 nî 10 goe̍h 1 ji̍t
Sí-bông 1962 nî 7 goe̍h 4 ji̍t
Hòe-sò͘ 84 hòe
Chhut-seng tōe Ji̍t-pún ê kî-áHirosima-chhī
Tâi-oân chóng-tok
Kai-kip Ū-pī-e̍k Hái-kun tōa-chiòng
Chiūⁿ-jīm chêng chit-bū

Kàm-chèng pún-pō͘-tiúⁿ

Hái-kun chhù-koaⁿ

Liân-ha̍p kàm-tūi su-lēng tiúⁿ-koaⁿ
Chiūⁿ-jīm 1936 nî 9 goe̍h 2 ji̍t
Sià-jīm 1940 nî 11 goe̍h 17 ji̍t
Chāi-jīm sî-kan 4 nî 4 kò͘ goe̍h
Sià-jīm āu chit-bū

Kùi-cho̍k-īⁿ thek-soán gī-goân

Chham-chān Chèng-tī-hōe chóng-chhâi

Kok-bū tāi-sîn
Chêng-jīm Nakagawa Kenzô
Āu-jīm Hasegawa Kiyosi

Chhut-sin

siu-kái

1877 nî 10 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì tī Hirosima-chhī (広島市)Daia-teng (台屋町), iā tio̍h-sī chīm-má ê Kyobasi-teng(京橋町). Lāu-pē sī Hayakawa Kametaro(早川 亀太郎). Kobayasi Seizô sī pâi-hâng tē-saⁿ ê hāu-siⁿ. I ê sió-tī Hayakawa Mikio(早川 幹夫)mā-sī hái-kun tiong-chiòng. In-ūi lāu-bú tī i 10-hòe sî kái-kè, chiâⁿ-chòe Kobayasi Harunosuke(小林 晴之助)ê iúⁿ-chhī kiáⁿ. Siàu-liân sî-tāi tī Onomiti(尾道)tōa-hàn.

Keng-le̍k

siu-kái

Sí-bông

siu-kái

1962 nî 7 goe̍h 4 ji̍t

Nî-phó͘

siu-kái