Hông-chú (皇子) ia̍h-sī ông-chú (王子) sī tùi hông-tè ia̍h-sī kok-ông ê hāu-seⁿ ê chheng-hō. Hông-chú sī chi̍t ê hông-cho̍k kap hông-sek lāi chiok-ūi siōng-koân ê lâng. Lēng-goā, hông-sun (皇孫) kap ông-sun (王孫) kóng ê sī tè-ông ê āu-tāi.

Bêng Hiàn-chong ê hông-chú