Hông-tè kì-goân

Hông-tè kì-goân (黃帝紀元), iū koh hō-chò Hian-oân kì-lîân (軒轅紀年), sī chi̍t chióng kì-liân-hoat. Thàn-iūⁿ Chú-āu í Iâ-so͘ chhut-sì chò-ûi kì-liân ê khai-sí, Hông-tè kì-goân sī í Tiong-kok ê sîn-ōe jîn-bu̍t Hông-tè chò-ûi kì-liân ê khai-sí. Hông-tè kiàn-goân tī Chheng-tiâu boa̍t-nî pī thê-chhut, in-ūi tùi Hông-tè sî-tāi ê sî-kan chhut-chhek bô-kāng, i-ê kì-liân khí-tiám mā ū chē-chē bô-kāng ê kóng-hoat. It-poaⁿ jīn-ûi che sī chi̍t chióng Tiong-kok bîn-cho̍k-chú-gī ê sán-bu̍t. Siōng-chá iû Lâu Su-pôe thê-chhut, tī Tiong-kok Chheng-tiâu boa̍t-kî ê piàn-hoat-phài kap kek-bēng-phài lóng bat sú-iōng-kòe chit chióng kì-goân.