Hûn-phek (魂魄) sī tòa tī jîn-thé ê cheng-sîn lêng-khì, lūi-sū Se-iûⁿ sè-kài ê lêng-hûn. Tī Tiong-kok tiat-ha̍k lāi, hûn kap phek sī im-iông tian-tò, hûn sī iông-sèng cheng-khì, phek sī im-sèng cheng-khì.

Tō-kàu siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Sam-hûn chhit-phek

Siong-koan siu-kái