Hān (Bông-kó͘-gí: хан khan; Thó͘-ní-kî-gí: han) sī goân-té tiong-sè-kí Bông-kó͘-lâng kap chi̍t kóa Tu̍t-koat pō͘-cho̍k tùi léng-tō-chiá ê chheng-hō. Āu-lâi chin chē A-chiu kî-tha bîn-cho̍k mā chioh pún hâm-thâu lâi chheng-ho͘ ông-kun.

Siong-koan siu-kái