Hōng-soaⁿ Chām (Ko-hiông Chia̍t-ūn)

Hōng-soaⁿ Chām

Hōng-soaⁿ Chām (鳳山站) tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī Hōng-soaⁿ-khu, sī Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiat-soàⁿ kau-hōe ê chia̍t-ūn chhia-chām.