Hū-kho-ha̍k (Eng-gí: Gynaecology) sī chí choân bûn lú-sèng, iû-kî seⁿ-thoàⁿ hē-thóng ê i-ha̍k hun-chi.

1822


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Gynaecology