Seⁿ-si̍t hē-thóng

(Tùi Seⁿ-thoàⁿ hē-thóng choán--lâi)

Seⁿ-si̍t hē-thóng (生殖系統; Eng: reproductive system) sī seng-bu̍t ēng lâi seⁿ-thoàⁿ ēng ê khì-koan ham siong-koan ê mi̍h cho͘-sêng ê hē-thóng. Chhiūⁿ kóng ê chhī-leng tōng-bu̍t ê seⁿ-si̍t hē-thóng tō ū nn̄g (ova), seⁿ-kiáⁿ-tē (uterus), im-tō (vagina), kap 1 chióng hō chò hiâu-kháng-sò͘ (estrogen) ê ho͘-lú-bóng; m̄-koh leng it-poaⁿ bô sǹg tī sè-si̍t hē-thóng. Thaû-tùi-chú (gamete) mā sǹg tiàm sè-si̍t hē-thóng lāi-té.