拍開主題選單

Nn̄gseng-bu̍t phoe-thai ê goân-sú hêng-thài. Tī seng-bu̍t-ha̍k siōng, tōng-bu̍t ê nn̄g it-poaⁿ pâu-hâm tī bú-thé lāi kap bú-thé goā hoat-io̍k nn̄g khoán. Lēng-goā, si̍t-bu̍t oan-ná ū nn̄g. (siōng-sè chhiáⁿ tha̍k nn̄g-chú)

Ū chi̍t koá tōng-bu̍t ê nn̄g tiāⁿ hong ēng chò si̍t-phín, chhan-chhiūⁿ ke, . (siōng-sè chhiáⁿ tha̍k nn̄g (chia̍h-mi̍h))