Phoe-thai iah-sī iù-the (Eng-gí: embryo) sī hoat-io̍k ê chá-kî kai-toāⁿ, tùi nn̄g he̍k-chiá siū-cheng-nn̄g khai-sí hun-lia̍t liáu-āu khai-sí, kàu i chú-iàu khì-koan seⁿ-sêng.

Phue-thai

A male human embryo, seven weeks old
or nine weeks' gestational age
Jîn-lūi 8 lé-pài sî ê phoe-thai.

Tsham-ua̍t siu-kái

Guā-pōo liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Embryos

 

Wikiquote ū Phoe-thai ê ín-iōng-kù.