Phoe-thai iah-sī iù-the (Eng-gí: embryo) sī hoat-io̍k ê chá-kî kai-toāⁿ, tùi nn̄g he̍k-chiá siū-cheng-nn̄g khai-sí hun-lia̍t liáu-āu khai-sí, kàu i chú-iàu khì-koan seⁿ-sêng.

Jîn-lūi 8 lé-pài sî ê phoe-thai.