Atlantic herring
Atlantic herring, Clupea harengus
Sè-kài siōng chē ê hî-á.
Seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
(bô) Craniata
A-mn̂g: Vertebrata
Cuvier, 1812
Groups

Conodonta
Hyperoartia

Petromyzontidae (lampreys)

Pteraspidomorphi (early jawless fish)
Thelodonti
Anaspida
Cephalaspidomorphi (early jawless fish)

Galeaspida
Pituriaspida
Osteostraci

Gnathostomata (jawed vertebrates)

Placodermi
Chondrichthyes (cartilaginous fish)
Acanthodii
Osteichthyes (bony fish)
Actinopterygii (ray-finned fish)
Sarcopterygii (lobe-finned fish)
Actinistia (coelacanths)
Dipnoi (lungfish)

Hî, Hû, Hîr (Hàn-jī: 魚) sī 1 chióng léng-hoeh, ū liông-kut, ū chhi ê chúi-lāi tōng-bu̍t.

Tâi-oân chhut-sán ê hî

siu-kái

Tâi-oân í-gōa ê só·-chāi chhut-sán ê hî

siu-kái

Gōa -pō· liân -kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Various Fish