Mn̂g (hun-lūi-ha̍k)

(Tùi Mn̂g (seng-bu̍t) choán--lâi)
He̍k (域)
Kài (界)
Mn̂g (門)
Kong (綱)
Bo̍k (目)
Kho (科)
Sio̍k (屬)
Chéng (種)

Mn̂g (Latin: phylum/divisio) sī seng-bu̍t hun-lūi ê chi̍t chân. Tī si̍t-bu̍t ha̍k-kài thoân-thóng-siōng ēng ê Latin-gídivisio, ùi tōng-bu̍t ha̍k-kài sī phylum. Chóng-sī koán-lí si̍t-bu̍t hō-miâ ê Chó-lūi, chin-khún, kap si̍t-bu̍t Hō-miâ-hoat Kok-chè Kui-iok í-keng tī 1993 nî chiap-siū ēng phylum.