Bo̍k (hun-lūi-ha̍k)

He̍k (域)
Kài (界)
Mn̂g (門)
Kong (綱)
Bo̍k (目)
Kho (科)
Sio̍k (屬)
Chéng (種)

Bo̍k (Lat: ordo; Eng: order) sī seng-bu̍t-ha̍k siōng tùi seng-bu̍t kho-ha̍k hun-lūi ê chi̍t chân, mā ēng-lâi chí kî-tiong kò-piat ê hun-lūi tan-oân.