He̍k (域)
Kài (界)
Mn̂g (門)
Kong (綱)
Bo̍k (目)
Kho (科)
Sio̍k (屬)
Chéng (種)
Kong sī seng-bu̍t ê ki-pún hun chàn lāi-té ê chi̍t kip.

Kong (Eng-gí: class, Latin-gí: classis) chāi seng-bu̍t hun-lūi-ha̍k sī chi̍t-ê hun-lūi téng-kip lāi-bīn ki-pún ê kî-tiong chi̍t kip; i mā ē-tàng chí pún téng-kip tiong ê chi̍t-ê hun-lūi tan-goân (taxon).