Chek-chui tōng-bu̍t

ū chek-chui ê tōng-bu̍t, chek-chui tōng-bu̍t ê ián-hòa hun-ki
(Tùi Vertebrata choán--lâi)
?Chek-chui tōng-bu̍t
Hoà-chio̍h hoān-ûi
Cambrian Chá-kî tiong-chat kàu Choè-kīn
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
(bô) Craniata
A-mn̂g: Vertebrata
Cuvier, 1812
Classes and Clades

Khoàⁿ lāi-bûn

Chek-chui tōng-bu̍t sī sio̍k tī Vertebrata a-mn̂g ê chit-soh tōng-bu̍t (Chordata); in ū chek-chui-kut (vertebrae) cho͘-sêng ê liông-kut (backbones), lāi-bīn pau chit-chhé (spinal cord). Chek-chui tōng-bu̍t tùi 5-ek 3-chheng-bān nî chêng ê Cambrian oa̍h-mi̍h po̍k-hoat (Cambrian explosion) khai-sí chìn-hoà, taⁿ ū kīn 5-bān 8-chheng chióng chéng, sī siōng toā tīn ê chit-soh a-mn̂g. In ê hūn-chú pau-hâm chē-chē lán bat ê toā-hêng lio̍k-tē tōng-bu̍t. Chhin-chhiūⁿ , lióng-chhe-lūi, pâ-thiông, chiáu-á, chhī-leng tōng-bu̍t téng-téng lóng sī.