Ha̍k-si̍p sī tit-tio̍h he̍k-chiá kái-piàn tì-sek, koan-liām, hêng-ûi, kang-hu kap hèng-chhù ê koè-têng, sī lâng kap tōng-bu̍t ê lêng-le̍k.

Lēng-goā, ha̍k-si̍p ê kài-liām mā ē-táng èng-iōng tī ki-hâi, chóng-sī kap seng-bu̍t ha̍k-si̍p ê ki-chè bô sio-siâng.