McDonald-hoà (Eng-gí: McDonaldization), ia̍h sī kóng McDonald-chú-gī (McDonaldism), sī siā-hoē-ha̍k-ka George RitzerSiā-hoē ê McDonald-hoà (The McDonaldization of Society) lāi-bīn só͘ thê chhut ê kài-liām, ēng McDonald's liân-só chhan-thiaⁿ ê keng-êng hong-sek lâi ké-soeh hiān-tāi ha̍p-lí-hoà siā-hoē ê ūn-chok.

McDonald-hoà ê ki-pún goân-sò͘ ū "hāu-lu̍t" (efficiency), "khó-ū-chhek-sèng" (predictability), "khó-kè-sǹg-sèng" (calculability), koh ū "ēng hui-jîn-sek ki-su̍t thè-ōaⁿ lâng lâi chò khòng-chè". Chit khoán hêng-sek lí-sèng thang hoat-tián chhut "ha̍p-lí-sèng ê bô-ha̍p-lí-sèng" (irrationality of rationality), sī kóng ha̍p-lí-hoà sán-seng ê "bô-ha̍p-lí" kiat-kó.

Liân-kiatSiu-kái

Siong-koanSiu-kái