Ford-chú-gī

Ford-chú-gī (Eng-gí: Fordism) sī tùi Henry Ford ê miâ lâi hō ê khài-liām, chú-iàu sī kóng Ford kong-si tāi-liōng seng-sán ê hong-sek, mā ēng lâi piáu-sī hiān-tāi chu-pún-chú-gī thé-chè ē-té ê chè-chō-gia̍p hoat-tián bô͘-sek.

Siong-koanSiu-kái