Habsburg Kun-chú-kok sī chi̍t-ê hui-chèng-sek ê iōng-gí, le̍k-sú-ka ēng chit-ê miâ piáu-sī chū 1526 nî chì 1780 nî kan Habsburg Ông-kaÒ-tē-lī ê hun-ki, kap āu--lāi kè-sêng ê Habsburg-Lorraine sè-le̍k chì 1918 nî kan thóng-tī ê kok-ka kiam séng-hūn.