Hawaiʻi Ông-kok

(Tùi Hawaii Ông-kok choán--lâi)

Hawaiʻi Ông-kok sī 1795 nî thóng-ha̍p chá-chêng hō͘-siong to̍k-li̍p ê Hawaiʻi, Oʻahu, Maui, Molokaʻi, kap Lānaʻi tó-sū ê chèng-khoân sêng-li̍p tan-to̍k chèng-hú sán-seng--ê. Kàu 1810 nî, Kauaʻi kap Niʻihau mā ka-ji̍p ong-kok, chit chūn kui-ê Hawaiʻi kûn-tó chiâⁿ chò chi̍t kok.

Au-chiu chú-iàu tōa-kok sêng-jīm ông-kok. Bí-kok sī in chú-iàu ê bō͘-e̍k tùi-siōng. Bóe tāi ê kok-ông Liliʻuokalani tè-bé tī 1893 nî hông ián--tó, tang-tiong tōa-hūn sī Bí-kok kong-bîn teh hêng-tōng. Liáu-āu chiâⁿ-chòe Hawaiʻi Kiōng-hô-kok, 1898 nî koh hō͘ Bí-kok pèng-ha̍p--khì.