Hek-chûn Lâi-hâng (黒船来航) sī Bí-kok hái-kun chún-chiong Matthew PerryJi̍t-pún Ka-éng lio̍k-liân (1853 nî) chhoā-niá lām-tūi sái ji̍p Tang-kiaⁿ-oan Uraga hái-he̍k ê le̍k-sú sū-kiāⁿ. Perry tòa-lâi hit-tang-chūn ê Bí-kok Chóng-thóng Millard Fillmore ê kok-su hiòng Kang-hō͘ Bō͘-hú tì-ì. Lo̍h-bóe Bí-kok kap Ji̍t-pún siang-hong tī keh-tńg-nî (1854 nî) chhiam-tèng Ji̍t-Bí Hô-chhin Tiâu-iok. Chit chhù ê sū-kiāⁿ ē-ēng kóng sī Bō͘-boa̍t sî-kî ê khí-thâu.

Hek-chûn Lâi-hâng