Pún bûn-chiong chú-iàu kài-siāu sì-lián ūn-su khì-kū ê hiân-kè hē-thóng.

Hiân-kè (懸架; Eng-gí: suspension), Tâi-oân-ōe ū kóng khu-sióng[1], sī ūn-su khì-kū téng-bīn ê chi̍t pō͘-hūn, ē-tàng kiám-jio̍k lō͘-bīn bô pêⁿ só͘ sán-seng ê chhiong-kek. I it-poaⁿ sī hâm suh-pú-lín téng khoán ē-tàng khip-siu chìn-tōng ê lêng-kiāⁿ, phòe-ha̍p kî-tha liân-kiat ê pō͘-hun kiam chhia-lián thài-iah lâi chok-iōng.

Chham-khó siu-kái

Chù-kha siu-kái

  1. Gí-goân sī Eng-gí ê cushion.

Siong-koan siu-kái