Thài-iah[1] (Eng-gí: tire) sī îⁿ-kho͘-á hêng ê kau-thong kang-kū lêng-kiāⁿ, sǹg sì lián-á ê chi̍t pō͘ hūn, choan-bûn tàu tī chū-tōng-chhia, o͘-tó͘-bái, to̍k-lián-chhia téng ūn-su kang-kū, pún-sin ê tân-sèng ē khip-siu tō-lō͘ châi-chit chō-sêng ê chìn-tōng, hō͘ chhia ē-tàng chiàu lí-sióng lâi tín-tāng.

Siu-kái Thài-iah

Chham-chiàu siu-kái

  1. 王順隆 (2005). 台語中日語外來語之聲調與日語音節結構的對應關係. 2005語文教育國際學術研討會. 南台科技大學.