Hiòng-sim-le̍k (向心力; Eng-bûn: centripetal force) sī bu̍t-thé iân khiok-soàⁿ ūn-tōng ê sî-chūn, só͘ siū-tio̍h ê chi̍t chióng le̍k. Hiòng-sim-le̍k ê hong-hiòng éng-oán hām bu̍t-thé ūn-tōng ê hong-hiòng chèng-kau.

Hiòng-sim-le̍k